Příjmy z prodeje

Počet vyhledaných dokumentů: 37
Počet vyhledaných dokumentů: 37
V březnu 2021 zemřel podnikatel, OSVČ, který měl v obchodním majetku dům. Dědicem je manželka, která by chtěla dům prodat. Zemřelý manžel vlastnil dům od roku 2014. Bude případný prodej osvobozen? Přihlíží se k tomu, že dům byl v obchodním majetku manžela? Platí zde 5letá nebo 10letá lhůta vlastnictví zůstavitele?
Vydáno: 14. 09. 2021
Vlastníme od roku 2017 byt. V roce 2021 jsme koupili pozemek, získali hypotéku a stavímí rodinný dům. Příští rok chceme byt prodat. Protože došlo k velkému nárustu cen materiálů, nepostačí nám k dostavbě hypotéka, ale chceme peníze z prodeje bytu použít na dofinancování nové bytové potřeby. Vztahuje se na nás § 4 odst. 1 a § 4b odst.1 písm. a) o osvobození příjmu z prodeje bytu? Bydliště máme delší než 2 roky, ale jak prokážeme FÚ, že jsme peníze použili na novou bytovou potřebu? Třeba ani nebude nutné použít celou částku, jak se zdaní v tomto případě?
Vydáno: 02. 09. 2021
Pokud jako fyzická osoba prodám současný svůj byt v osobním vlastnictví (zakoupený v 2020), ale následně koupím byt jiný, který budu pronajímat (nebudu mít v novém bytě trvalé bydliště), platí osvobození příjmu z prodeje původního bytu dle § 4 písm. b) zákona o daních z příjmů? 
Vydáno: 31. 08. 2021
Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 
Vydáno: 17. 07. 2021
Syn s dcerou zdědil po otci nemovitost. V rámci vypořádání dědictví byl synovi jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním od daně osvobozen? Zůstavitel vlastnil nemovitost 3 roky, zemřel v roce 2021. Je tento příjem z vypořádání brán jako příjem z dědictví, který je osvobozen dle § 4a písm. a) ZDP? Nebo lze osvobodit tento příjem jako dar od sestry dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP? Jestliže by mělo dojít k dodanění v § 10 ZDP, což se mi zdá dost nepravděpodobné, jaká by byla stanovena nabývací cena?
Vydáno: 13. 07. 2021
Je možné danit příjem z knih, kde autor je zároveň i prodejce, v § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem? Víc knih už autor nenapíše. Jde o vydání jedné knihy, která se bude prodavat po neomezenou dobu.
Vydáno: 11. 06. 2021
Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?
Vydáno: 01. 06. 2021
Kdy se daní prodej věcí např. kamna, pila atd, když majitel věcí není podnikatel? Prodej firmě na kupní smlouvu. 
Vydáno: 31. 05. 2021
Fyzická osoba obdržela v roce 2020 úhradu rezervačního poplatku ve výši Kč 200 000 za prodej bytu. Doplatek proběhl až v roce 2021. Příjem nelze osvobodit. Dle § 10 odst. 5 ZDP hodlá FO použít související výdaje pro snížení základu daně. V roce 2020 však chce zdanit celou částku ve výši Kč 200 000 a celé výdaje uplatní až v roce 2021 oproti příjmu z doplatku. Je možné výdaje takto použít?
Vydáno: 12. 05. 2021
Fyzická osoba nepodnikající těžila 4 roky bitcoiny. V roce 2021 tyto bitcoiny směnila na EUR na účet, který je vedený v Německu. Účet byl založen u německé banky. Jak bude řešeno daních? Jedná se o příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů?
Vydáno: 03. 05. 2021
Fyzická osoba prodala v roce 2020 byt v osobním vlastnictví, který koupila v roce 2017. V bytě nikdy nebydlela, jen ho pronajímala. Prodej bytu tedy nelze osvobodit, přestože prostředky získané prodejem použila na svoji bytovou potřebu. Lze v tomto případě použít jako výdaj prokazatelně vynaložený na dosažení příjmu úroky z hypotečního úvěru, kterým financovala nákup tohoto bytu?
Vydáno: 29. 04. 2021
Poplatník si sjednal v roce 2017 hypotéku na vypořádání společného jmění manželů - předmětem vypořádání byl RD. V tomto rodinném domě poplatník bydlel až do listopadu 2020. V listopadu 2020 rodinný dům prodal, zápis do katastru nemovitostí byl proveden 15. 12. 2020 - právní účinky zápisu k 23. 11. 2020. Banka poslala potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2020 - od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Lze toto potvrzení použít a odečíst si úroky od základu daně?
Vydáno: 23. 04. 2021
Je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nezkolaudovaného rodinného domu - dům je postaven na pozemku, který má prodávající ve vlastnictví déle než 5 let (prodej se uskutečnil v roce 2020)? Chápu správně, že doba od nabytí nemovitosti se počítá od nabytí pozemku, na němž je dům postaven, i když nezkolaudovaný dům stojí kratší dobu než 5 let, a tudíž je příjem z prodeje osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? 
Vydáno: 21. 04. 2021
V roce 2020 jsem prodala chatu, kterou jsem nabyla v roce 2017. V chatě jsem nebydlela. Bude můj příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů, pokud získané prostředky z prodeje použiji k obstarání bytové potřeby? Mám povinnost oznámit správci daně úmysl, že získané prostředky použiji na nové bydlení.
Vydáno: 25. 03. 2021
Občan ČR, trvalé bydliště na území ČR, pracuje dlouhodobě v Nizozemí, do ČR jezdí jen příležitostně. Má příjmy pouze ze závislé činnosti ze zaměstnání v Nizozemí, kde je má zdaněné podle jejich zákonů. V roce 2020 nakoupil a prodal pozemky v ČR. Jakým způsobem provést zdanění z příjmů z prodeje pozemků v ČR? V Nizozemí už za rok 2020 podával daňové přiznání ze svých příjmů ze závislé činnosti.
Vydáno: 25. 03. 2021
Otec daroval svému synovi byt, který vlastnil 50 let. Syn bydlel v bytě před 20 lety. Nyní byt prodal do jednoho roku od darování. Příjem z prodeje se musí zdanit? 
Vydáno: 22. 03. 2021
Podnikatel, FO, Angličan, žijící v ČR, obdržel od daňového úřadu Nizozemí zprávu, že je povinen přiznat daň z příjmu pro nerezidenty. Má internetové stránky, kde za úplatu nabízí návody, jakým způsobem fotografovat. Poskytuje elektronickou službu, je zaregistrovaný jako identifikovaná osoba, DPH odvádí prostřednictvím MOSS. Má povinnost z příjmů, které obdržel od občanů z Nizozemí, přiznat daň v NL? A je tato povinnost z této elektronické služby i pro ostatní státy EU?
Vydáno: 06. 03. 2021
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví, že osvobození příjmu z prodeje nemovitosti se nevztahuje na příjem z budoucího prodeje nemovitých věcí uskutečněných do10 let od nabytí (původně díky přechodným ustanovením ještě platí u dříve nabytých nemovitostí původní lhůta 5 let) i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 letech od tohoto nabytí. Jak prosím v praxi chápat toto ustanovení? Co se rozumí "budoucím prodejem" uskutečněným do 10 let i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 leté lhůtě? Jak se může uskutečnit prodej nemovitosti, který by odporoval 10 leté lhůtě a současně by kupní smlouva byla podepsaná až po té 10 leté lhůtě? Znamená to, že v tomto případě nemůže být sepsána smlouva budoucí kupní ve lhůtě do 10 let od nabytí, nebo má zákon v tomto případě na mysli např. zaplacenou zálohu na nákup nemovitosti ve lhůtě do 10 let? Snažil jsem se k tomu najít něco upřesňujícího i v pokyn D-22, ale nic jsem nenašel. Mohli byste mi to prosím objasnit i na praktickém příkladu? 
Vydáno: 25. 02. 2021
Poplatník, fyzická osoba nepodnikající, koupil v roce 2018 rodinný dům s pozemkem za 2 500 000 Kč. V nemovitosti neměl bydliště. Koncem roku 2020 rodinný dům s částí pozemku prodal za 2 400 000 Kč. Zbývající pozemek prodal v roce 2021 za 2 400 000 Kč. Získané finance plánuje použít na uspokojení bytové potřeby. Bude mít příjmy z prodeje osvobozeny od daně z příjmu? Pokud ne, jak se rozdělí výdaje na pořízení nemovitosti k jednotlivým příjmům?
Vydáno: 24. 02. 2021
Fyzická osob, občan (nepodnikatel), vlastní nemovitost, kterou hodlá prodat. Příjem z prodeje bude od daně z příjmů osvobozen (splněn časový test). Kupujícím bud (i) dcera majitelky a (ii) přítel této dcery. Každý kupující bude vlastnit ideální 1/2 nemovitosti a budou ji využívat k bydlení. Celková kupní cena bude stanovena zhruba ve výši 1/3 běžné (tržní ceny). To znamená, že každý z kupujících získá podíl na nemovitosti za výrazně nižší cenu, než je cena obvyklá. Hrozí některému z kupujících dodanění daní z příjmů z titulu koupě nemovitosti za výrazně nižší cenu?
Vydáno: 23. 02. 2021