Vzpomínka na JUDr. Kahleho

Dne 15. 9. 2019 zemřel jeden z největších odborníků na pracovní právo, služebně právní vztahy, platové a mzdové náležitosti, autor mnoha článků, spoluautor několika odborných publikací JUDr. Bohuslav Kahle.

Jeho životní etapa a pracovní působení bylo zejména v jeho mladším věku poznamenáno množstvím překážek a problémů souvisejících s politickou situací v padesátých letech 20. století. Jeho otec, který se v roce 1945 vrátil do státní služby jako velitel ruzyňského letiště, byl v roce 1948 zbaven této funkce a v roce 1950 odsouzen jako „velezrádce“ na několik let vězení a ke konfiskaci veškerého majetku. Z vězení se vrátil až po amnestii v roce 1960, v roce 1968 byl částečně rehabilitován a teprve v roce 1992 byl posmrtně plně rehabilitován. Tato skutečnost bohužel provázela JUDr. Kahleho celé jeho mládí, a to ve vztahu k jeho studiím a pracovnímu zařazení.

Základní školu absolvoval v roce 1955 s vyznamenáním, stejně tak vyšší hospodářskou školu (dnes Obchodní akademii), kterou dokončil v roce 1959. Za zmínku stojí, že studiem na vyšší hospodářské škole mu bylo doporučeno omylem, neboť podle názvu školy usoudil tajemník Národního výboru (dnes Obecního úřadu), že se jedná o studium v oboru zemědělství a domníval se, že tím chtěl Bohuslav Kahle odčinit tzv. vinu svého otce. Po dokončení studií na střední škole v roce 1959 mu nebylo umožněno studovat na vysoké škole.

Před základní vojenskou službou pracoval u krajské správy lékáren. Základní vojenskou službu jako politicky nespolehlivý sloužil v letech 1961 až 1962 jako vojín u technického praporu (pokračovatelé PTP). Po návratu chtěl pracovat na ruzyňském letišti, ale opět zde zasáhly politické důvody. Nakonec byl přijat do oddělení práce a mzdy u Pražských uhelných skladů, kde „špatný kádrový profil“ nevadil. Zde pracoval postupně od funkce vedoucího referátu až do funkce vedoucího oddělení práce a mzdy. V roce 1971 měl být přijat na tehdejší ministerstvo obchodu nebo ministerstvo zahraničí, ale opět zde zapůsobily „kádrové důvody“. Vzhledem k tomu, že přijat nebyl ani na jedno ze zmíněných ministerstev, nastoupil na Odborový svaz pracovníků obchodu, kde kádrové důvody nebyly na závadu. Při zaměstnání mu bylo v letech 1973 až 1978 umožněno vystudovat právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou opět absolvoval s vyznamenáním. Jako primus třídy byl spolužáky pověřen, aby při odevzdání diplomů pronesl slavnostní závěrečnou řeč.

Začátkem roku 1989 odešel z Odborového svazu pracovníků obchodu a nastoupil jako redaktor do odborného časopisu Práce a mzda, kde byl v roce 1990 jmenován šéfredaktorem. S ohledem na jeho odborné znalosti a absolutní bezúhonnost mu bylo v roce 1990 nabídnuto místo ředitele personálního odboru Úřadu vlády ČSFR a zároveň byl jmenován zástupcem vedoucího Úřadu vlády ČSFR. Od roku 1993 pak vykonával funkci personálního ředitele na Úřadu vlády ČR. V září 1993 byly některé činnosti na Úřadu vlády ČR ukončeny, a tak se vrátil na plný úvazek do redakce časopisu Práce a mzdy. V červenci roku 1994 začal pracovat na ministerstvu zahraničních věcí, kde se jako ředitel personálního odboru a poté odboru pracovněprávního a mzdového plně věnoval odborné činnosti v agendě pracovního práva, mimo jiné zaměřené i na vysílání zaměstnanců na zastupitelské úřady České republiky. Pracovní poměr ukončil JUDr. Bohuslav Kahle na MZV k 30. 9. 2008, kdy odešel do důchodu a od této doby se plně věnoval přednáškové činnosti a až do současné doby pracoval na MZV v rámci dohody o pracovní činnosti, kde odborně pomáhal s výklady jak zákoníku práce, zákona o státní službě, tak zákona o zahraniční službě.

Současně spolupracoval i s redakcí časopisu Práce a mzda a s katedrou pracovního práva právnické fakulty UK. JUDr. Bohuslav Kahle byl rovněž dlouholetým členem Společnosti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, kde pracoval ve výboru této společnosti. Jako odborník na pracovní právo se rovněž zúčastňoval mezinárodních konferencí s problematikou pracovního práva. Zároveň působil jako individuální člen organizace „EROPA“ (Eastern regional organization for public administration), která se zabývá státní službou ve východoasijských zemích.

JUDr. Bohuslav Kahle nebyl jen vynikající odborník ve svém oboru, ale i dobrý kolega, který se těšil přízni všech svých spolupracovníků a odborné veřejnosti. Jeho přednášky v pracovním právu se vždy setkaly s velkým zájmem všech účastníků seminářů. Přes úmrtí své manželky, které těžce nesl, byla jeho odborná práce jeho koníčkem a přínosem pro celou odbornou veřejnost a snažil se tak překonat těžké životní chvíle. Nemoc, která ho postila, bohužel nebyla vyléčitelná, a tak jsme v jeho osobnosti ztratili nejen vynikajícího odborníka, oblíbeného kolegu, ale i nejbližšího přítele.

Čest buď jeho památce