Ing. Jan Kašpar

V březnu 2021 zemřel podnikatel, OSVČ, který měl v obchodním majetku dům. Dědicem je manželka, která by chtěla dům prodat. Zemřelý manžel vlastnil dům od roku 2014. Bude případný prodej osvobozen? Přihlíží se k tomu, že dům byl v obchodním majetku manžela? Platí zde 5letá nebo 10letá lhůta vlastnictví zůstavitele?
Vydáno: 14. 09. 2021
Syn s dcerou zdědil po otci nemovitost. V rámci vypořádání dědictví byl synovi jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním od daně osvobozen? Zůstavitel vlastnil nemovitost 3 roky, zemřel v roce 2021. Je tento příjem z vypořádání brán jako příjem z dědictví, který je osvobozen dle § 4a písm. a) ZDP? Nebo lze osvobodit tento příjem jako dar od sestry dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP? Jestliže by mělo dojít k dodanění v § 10 ZDP, což se mi zdá dost nepravděpodobné, jaká by byla stanovena nabývací cena?
Vydáno: 13. 07. 2021
Druh s družkou žijící ve společně hospodařící domácnosti si koupili v r. 2020 nemovitost (50 % : 50 % do spoluvlastnictví). Nyní v 6/2021 chce druh svůj podíl na nemovitosti družce darovat. Bude mít tato transakce nějaký daňový dopad? Jak by to bylo v případě, že se družka rozhodne např. v r. 2026 celou nemovitost prodat?
Vydáno: 02. 06. 2021
Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?
Vydáno: 01. 06. 2021
Otec daroval dceři v 1/2016 byt. Dcera chce zmíněný byt v 6/2021 darovat svým dvěma dětem. Ve smlouvě je dohodnuto, že byt převezme jako dar první ze sourozenců a příkazem ve smlouvě je zavázán polovinu podílu druhému sourozenci vyplatit. Na vyplacení si vezme hypotéku. Vyplacením tedy dojde k vypořádání budoucích dědických nároků obou sourozenců. Dle právníka je tento typ smlouvy vhodný zejména pro zamezení budoucích sporů mezi sourozenci. Jak se v tomto případě nahlíží na zdanění příjmu druhého sourozence, který obdrží peníze, za svůj podíl? Bude muset podat přiznání k DPFO a dodanit příjem, když při vypořádání nedojde k převodu vlastnictví? Pokud ano lze oproti příjmu postavit polovinu podílu na nemovitosti, i když neprojde zápis vlastnictví v katastru, nebo se na základě darovací smlouvy s příkazem jedná i v případě vyplacení podílu druhému sourozenci, také o dar, tedy bude také osvobozen od daně z příjmu? Je možná jiná varianta jak tuto záložitost vyřešit, aby oba sourozenci měli dar osvobozen? Doplňující otázka: Může první ze sourozenců uplatnit v plné výši úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku v daňovém přiznán FO ?
Vydáno: 29. 04. 2021
V roce 2020 jsem prodala chatu, kterou jsem nabyla v roce 2017. V chatě jsem nebydlela. Bude můj příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů, pokud získané prostředky z prodeje použiji k obstarání bytové potřeby? Mám povinnost oznámit správci daně úmysl, že získané prostředky použiji na nové bydlení.
Vydáno: 25. 03. 2021
Potřebuji poradit ohledně uplatňování výdajů ve skutečné výši a v procentní výši. Jde u situaci, kdy jsou 2 spoluvlastníci s podíly 50:50 na nemovitosti, kterou celou pronajímají. Musí oba používat stejný způsob pro uplatňování výdajů nebo může jeden využít 50 % ze skutečných výdajů a druhý uplatní výdaje ve výši 30 % z příjmů, když to zdaňuje dle § 9 zákona o daních z příjmů? Podle kterého paragrafu se postupuje? 
Vydáno: 15. 03. 2021
Poplatník, fyzická osoba nepodnikající, koupil v roce 2018 rodinný dům s pozemkem za 2 500 000 Kč. V nemovitosti neměl bydliště. Koncem roku 2020 rodinný dům s částí pozemku prodal za 2 400 000 Kč. Zbývající pozemek prodal v roce 2021 za 2 400 000 Kč. Získané finance plánuje použít na uspokojení bytové potřeby. Bude mít příjmy z prodeje osvobozeny od daně z příjmu? Pokud ne, jak se rozdělí výdaje na pořízení nemovitosti k jednotlivým příjmům?
Vydáno: 24. 02. 2021
Fyzická osob, občan (nepodnikatel), vlastní nemovitost, kterou hodlá prodat. Příjem z prodeje bude od daně z příjmů osvobozen (splněn časový test). Kupujícím bud (i) dcera majitelky a (ii) přítel této dcery. Každý kupující bude vlastnit ideální 1/2 nemovitosti a budou ji využívat k bydlení. Celková kupní cena bude stanovena zhruba ve výši 1/3 běžné (tržní ceny). To znamená, že každý z kupujících získá podíl na nemovitosti za výrazně nižší cenu, než je cena obvyklá. Hrozí některému z kupujících dodanění daní z příjmů z titulu koupě nemovitosti za výrazně nižší cenu?
Vydáno: 23. 02. 2021
Pronajímatel vlastní nemovitost, kterou pronajímá a příjmy zdaňuje dle § 9 ZDP. Po 10 letech nemovitost prodá. K převodu dojde k 28. 12. 2020, ale k finančnímu vyrovnání dojde až v roce 2021. Vede daňovou evidenci. Má uplatnit zůstatkovou cenu nemovitosti v přiznání k dani z příjmu za rok 2020 nebo až v roce 2021?
Vydáno: 09. 02. 2021
Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat.  1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají? 2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku? 3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně? 4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu? 5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?
Vydáno: 05. 02. 2021
OSVČ zakoupila v 5/2018 jako soukromá, nepodnikající osoba pozemek za účelem výstavby rodinného domu k vlastnímu bydlení (za cca 1 mil. Kč). V 6/2020 tento pozemek ale prodala (za cca 2 mil. Kč) a v 7/2020 koupila jiný pozemek (za cca 1,2 mil. Kč) za stejným účelem. Dále pak, opět jako soukromá osoba, v 11/2020 koupila byt (za cca 2,6 mil. Kč). Tento byt využije buď k vlastnímu bydlení nebo jej poskytne k dočasnému bydlení rodičům. Jak bude postupovat, v souvislosti s uvedeným, při zdanění příjmů (jak vypočte daň z příjmů) a jaké musí podat další přiznání v souvislosti s těmito nákupy a prodeji?
Vydáno: 16. 12. 2020
Pokud prodám byt ve vlastnictví 1 rok a příjmy z prodeje bytu použiji na nákup pozemku pro zajištění vlastní bytové potřeby, je tento příjem z prodeje bytu osvobozen? Předpokládám, že pronájem bytu dle § 9 nemá na osvobození vliv.
Vydáno: 15. 12. 2020
Zaměstnanec má byt v osobním vlastnictví. Chce byt pronajmout osobě, která není příbuzná, ale má k ní blízký vztah. Udělí jí souhlas s trvalým bydlištěm v bytě. Musí si s z hlediska daně z příjmu s nájemcem sjednat nájem v ceně obvyklé v místě nebo může i nižší (třeba jen 1 000 Kč) nebo postačí, když bude nájemce platit pronajímateli jen částku odpovídající nákladům, které majitel nyní platí družstvu na správu společných prostor a záloh na teplo,vodu, atd.? Musí majitel podat po skončení roku DPFO a co v něm uvede jako příjmy a co jako výdaje?
Vydáno: 11. 12. 2020
Manželé se před 35 lety stali členy družstva a v rámci toho vlastnili družstevní podíl k samostatné garáži v garážovém domě. Po smrti manžela se stala majitelkou družstevního podílu manželka (podíl vlastní již 25 let pouze ona). Nyní se rozhodla garáž prodat. Bude tento akt mít nějaké daňové důsledky či povinnosti podání nějakých přiznání?
Vydáno: 06. 11. 2020
Při prodeji pozemku fyzickou osobou, nepodnikatelem, jeho příjem není osvobozen - jaké výdaje může dát do daňových dle § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů („Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní spotřebu poplatníka.“)? Lze do výdajů uplatnit následující výdaje (prodej a nákup se uskutečnil v jednom roce): a) úroky z hypotéky, která byla v jednom roce na koupený a prodávaný pozemek založena a v jednom roce skončena  12 000 Kč, b) projekt k příjezdové cestě k pozemku - projekt - část projektu od silnice po hranici ve vlastnictví obce a část na samotném nakoupeném, resp. prodávaném pozemku - zaplaceno 20 000 Kč a 30 000 - jedna faktura, ale rozdělená do dvou část na samotný pozemek a pozemek města, c) výkopové práce včetně položení potahu příjezdové cesty – pouze na našem pozemku 70 000 Kč, d) projekt 5 000 Kč + přípravné bagrovací práce k provedení studny 20 000 Kč na pozemku, e) projekt k rodinnému domu za 80 000 Kč? Pokud by se nákup pozemku uskutečnil např. v roce 2017 a prodej v roce 2020 a tyto výdaje by byly vydány postupně ve třech letech, byly by také daňově účinné i v případě, že by nebyly zaplaceny (nedošlo by k výdaji) v roce prodeje pozemku, ale v roce jiném?
Vydáno: 03. 02. 2020