Bezpečnost a hygiena práce 1/2017
Obálka časopisu Bezpečnost a hygiena práce 1/2017

Téma měsíce

Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Příspěvek upozorňuje na potenciální rizika nanomateriálů vůči zdraví, nebezpečí pro životní prostředí, fyzikálně-chemické nebezpečí či záměrné zneužití. Zvláštní riziko představují nanočástice ve…

Najdete na stránce 2