Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Dne 27. 3. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterým byla schválena opatření podporující osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“). Opatření se týkají jak placení záloh na pojistné v roce 2020, tak i stanovení výše celkového pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné na důchodové pojištění“) za rok 2020.

Doplatek pojistného na důchodové pojištění za rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo podle ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů o prominutí penále z doplatku pojistného za rok 2019 tak, že se bez žádosti OSVČ promíjí penále z doplatku pojistného, pokud bude Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 podán nejpozději do 3. 8. 2020 a doplatek pojistného na důchodové pojištění bude zaplacen rovněž nejpozději do 3. 8. 2020. Dále okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) nebudou OSVČ ukládat pokutu, pokud OSVČ Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 podá nejpozději do 3. 8. 2020 (OSVČ, které nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, má původně tiskopis podat nejpozději do 4. 5. 2020).
 

Příklad č. 1:

OSVČ podá Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 dne 29. 7. 2020, doplatek na pojistném na důchodové pojištění ve výši 5 000 Kč je uhrazen na účet OSSZ dne 31. 7. 2020.

OSVČ nebude uložena pokuta za pozdní podání přehledu a současně jí bude na základě rozhodnutí MPSV prominuto penále, protože podala tiskopis do 3. 8. 2020 a doplatek na pojistném na důchodové pojištění byl připsán na účet OSSZ do 3. 8. 2020.

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2020

OSVČ, které vykonávají hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nemusí platit zálohy na důchodové pojištění za měsíce březen až srpen 2020. Pokud OSVČ již zaplatila zálohu na pojistné za měsíc březen 2020 (příp. další měsíce), záloha se nevrací a považuje se za přeplatek. Proto se tato platba použije na úhradu případných splatných závazků a poté na úhradu záloh na pojistné na důchodové pojištění na další kalendářní měsíce roku 2020 (od září 2020 dále).

Příklad č. 2:

OSVČ byla povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění od ledna 2020 ve výši 3 000 Kč za měsíc. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 podá v květnu 2020 s tím, že má platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 3 500 Kč. OSVČ zaplatila zálohy ve výši 3 000 Kč měsíčně za měsíce leden až duben 2020, nemá u OSSZ žádné splatné závazky.

Předpis záloh na pojistné na důchodové pojištění bude 3 000 Kč za měsíce leden a únor 2020, za měsíce březen až srpen 2020 OSVČ nemá povinnost platit zálohy (nulový předpis) a od měsíce září 2020 bude předpis činit 3 500 Kč. OSVČ má přeplatek na zálohách 6 000 Kč, který se použije na zálohu na pojistném za měsíc září 2020 ve výši 3 500 Kč a 2 500 Kč na měsíc říjen 2020. OSVČ doplatí 1 000 Kč na měsíc říjen 2020 do konce října 2020. Dále bude platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 3 500 Kč měsíčně.

Odpuštění měsíčních plateb se netýká dobrovolného pojistného na nemocenské pojištění. OSVČ, které jsou přihlášeny k dobrovolnému nemocenskému pojištění, musí toto pojištění i v roce 2020 platit, jinak jim účast na nemocenském pojištění zanikne z důvodu neplacení pojistného.

Výpočet výše pojistného na důchodové pojištění za rok 2020

Pojistné za kalendářní rok 2020 se při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 (zpravidla v dubnu 2021) stanoví stejně jako dosud, ale odečtou se od něj nejen skutečně zaplacené zálohy v roce 2020, ale také i šestinásobek minimální zálohy platné pro rok 2020, přestože za období březen až srpen zálohy placeny nebudou. Tím se pojistné za rok 2020 sníží všem OSVČ hlavním o 15 264 Kč (6 x 2 544 Kč) a všem OSVČ vedlejším o 6 108 Kč (6 x 1 018 Kč).

Příklad č. 3:

OSVČ vykonávala po celý rok 2020 samostatnou výdělečnou činnost jako činnost hlavní a podle dosažených příjmů platí pojistné na důchodové pojištění za tento rok z minimálního vyměřovacího základu. Na zálohách zaplatila 2 388 Kč za měsíce leden až březen 2020 a 2 544 Kč za měsíce září až prosinec 2020. Nemá u OSSZ splatné závazky a nepožádala o vrácení přeplatku ve výši 2 388 Kč.

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2020 činí 104 508 Kč a z toho činí roční výše pojistného (29,2 %) na důchodové pojištění částku 30 517 Kč. OSVČ zaplatila na zálohách v roce 2020 celkem 17 340 Kč (3 x 2 388 Kč a 4 x 2 544 Kč). Od vypočítaného pojistného 30 517 Kč si odečte zaplacené zálohy ve výši17 340 Kč a rovněž nezaplacené zálohy za šest měsíců ve výši 15 264 Kč (6 x 2 544 Kč).

Výsledkem je přeplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2020 ve výši 2 087 Kč (30 517 Kč – 17 340 Kč – 15 264 Kč). Tento přeplatek OSSZ vrátí.

Příklad č. 4:

OSVČ vykonávala po celý rok 2020 samostatnou výdělečnou činnost jako činnost hlavní a podle dosažených příjmů platí pojistné na důchodové pojištění za tento rok z minimálního vyměřovacího základu. Na zálohách zaplatila podle předpisu 5 000 Kč za měsíce leden a únor 2020 a 3 000 Kč za měsíce září až prosinec 2020. Nemá u OSSZ splatné závazky.

Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2020 činí 104 508 Kč a z toho činí roční výše pojistného (29,2 %) na důchodové pojištění částku 30 517 Kč. OSVČ zaplatila na zálohách v roce 2020 celkem 22 000 Kč (2 x 5 000 Kč a 4 x 3 000 Kč). Od vypočítaného pojistného 30 517 Kč si odečte zaplacené zálohy ve výši 22 000 Kč a rovněž nezaplacené zálohy za šest měsíců ve výši 15 264 Kč (6 x 2 544 Kč). Výsledkem je přeplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2020 ve výši 6 747 Kč (30 517 Kč – 22 000 Kč – 15 264 Kč). Tento přeplatek OSSZ vrátí.

Aktuální informace naleznete na webových stránkách MPSV na adrese: www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru, nebo na webových stránkách ČSSZ na adrese: www.cssz.cz.

Související články